• الفهرس
  موضوعات
  فضیلت قرائت وحفظ قرآن
  علم تجويد
  مراتب قرائت
  خطای اعراب در قرائت قرآن
  علم قرائت ها
  آداب وسنن تلاوت قرآن کریم
  استعاذه و بسمله
  مخارج وصفات حروف
  تعريف مخارج و تعداد آنها
  شرح مخارج حروف
  القاب حروف
  صفات حروف وانواع آن
  صفات متضاد لازم
  صفات بدون متضاده
  تصویر نمایش مخارج
  ادغام
  تعريف ادغام ودلایل آن
  انواع ادغام
  ادغام دوحرف مشابه
  ادغام دوحرف متقارب
  ادغام دوحرف متجانس
  احکام نون ساکن
  مقدمه
  اظهار
  ادغام
  اقلاب
  اخفاء
  خلاصه و کاربرد ن
  احکام ميم ساکن
  مقدمه
  ادغام لبی
  اخفاء لبی
  اظهار لبی
  خلاصه وکاربرد م
  تتفخيم و ترقيق
  مقدمه
  حروف همیشه مفخم یا مرقق
  احکام تفخيم راء
  احكام تفخيم لام
  احكام تفخيم الف وغنه
  نکات مهم درباره احکام و ترقیق
  خلاصه وکاربرد تفخیم وترقیق
  مد وقصر
  مقدمه
  مد طبيعي
  مد بدل
  مد واجب متصل
  مد جائز منفصل
  مد لازم
  مد سکون عارضی
  مد پیوندی
  خلاصه و کاربرد مد
  احکام وقف
  مقدمه
  ایست (سکت)
  وقف و تقسیمات آن
  وقف اضطراری
  وقف اختیاری جائز
  وقف اختیاری ممنوع
  شیوه وقف صحيح
  شروع با همزه وصل
  علامتهای وقف در چاپهای قرآن
  متن الجزريه
  نکته ها و ملاحظات
  سوره ها وآیات
  نکات مهم
  قرائت حفض از طریق مصباح
  خطاهای گفتار
  خطاهای شایع
  خطاهای ناشی از نگارش
  متن الجزريه
  مراجع
  » بازدید امروز: 135
  » بازدید دیروز: 755
  » افراد آنلاین: 6
  » بازدید کل: 38959