• صوتیات

  شماره

   موضوع

  تاريخ اضافه

   مشاهده

  17

  17- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تغابن (صوت)

  2010-06-12

  121

  16

  16- احكام ادغام متماثلين و متجانسين و احكام اظهار مطلق (صوت)

  2010-06-12

  131

  15

  15- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام ادغام (صوت)

  2010-06-12

  136

  14

  14- احكام ادغام - احكام اظهار (1) (صوت)

  2010-06-12

  125

  13

  13- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام اظهار (صوت)

  2010-06-12

  131

  12

  12- صفات حروف (2) (صوت)

  2010-06-12

  123

  11

  11- صفات حروف (1) (صوت)

  2010-06-12

  131

  10

  10- كيفيت مخارج حروف (مخرج خيشوم) (صوت)

  2010-06-12

  121

  9

  9- كيفيت مخارج حروف (مخرج لب) (صوت)

  2010-06-12

  156

  8

  8- كيفيت مخارج حروف (مخرج زبان) (صوت)

  2010-06-12

  129

  7

  7- كيفيت مخارج حروف (مخرج زبان) (صوت)

  2010-06-12

  125

  6

  6- كيفيت مخارج حروف (مخرج زبان) (صوت)

  2010-06-12

  131

  5

  5- كيفيت مخارج حروف (مخرج زبان) (صوت)

  2010-06-12

  130

  4

  4- كيفيت مخارج حروف (مخرج جوف - مخرج حلق) (صوت)

  2010-06-12

  148

  3

  3- كيفيت مخارج حروف (2) (صوت)

  2010-06-12

  208

  2

  2- كيفيت مخارج حروف (1) (صوت)

  2010-06-12

  166

  1

  1- درباره فرا گرفتن علم تجويد (صوت)

  2010-06-12

  214


  صفحات:   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]

  » بازدید امروز: 284
  » بازدید دیروز: 755
  » افراد آنلاین: 5
  » بازدید کل: 39108